Phần mềm lập trình đồ họa Simulink

Phần mềm lập trình đồ họa Simulink

Mục lục

Simulink là gi?

Simulink được phát triển bởi MathWorks, là một môi trường lập trình đồ họa để lập mô hình, mô phỏng và phân tích các hệ thống động đa miền. Giao diện chính của nó là một công cụ sơ đồ khối đồ họa và một tập hợp các thư viện khối tùy chỉnh. Nó cung cấp tích hợp chặt chẽ với phần còn lại của môi trường MATLAB và có thể điều khiển MATLAB hoặc được dũ liệu từ nó. Simulink được sử dụng rộng rãi trong điều khiển tự động và xử lý tín hiệu số cho mô phỏng đa miền và thiết kế dựa trên mô hình.

giới thiệu simulink

Mẫu xe ô tô điện trong Simulink

Các sản phẩm bổ trợ:

MathWorks và các sản phẩm phần cứng và phần mềm của bên thứ ba khác có thể được sử dụng với Simulink. Ví dụ, Stateflow mở rộng Simulink với một môi trường thiết kế để phát triển các máy trạng thái và các biểu đồ lưu lượng.

MathWorks tuyên bố rằng, cùng với một sản phẩm khác của họ, Simulink có thể tự động tạo mã nguồn C để thực hiện các hệ thống trong thời gian thực. Khi hiệu quả và tính linh hoạt của mã được cải thiện, điều này đang ngày càng được áp dụng rộng rãi hơn cho các hệ thống sản xuất, ngoài việc là một công cụ cho công việc thiết kế hệ thống ghi nhớ vì tính linh hoạt và khả năng lặp lại nhanh chóng của nó. Bộ mã hóa ghi nhớ tạo mã hiệu quả đủ để sử dụng trong các hệ thống ghi nhớ.

Simulink Real-Time (trước đây gọi là xPC Target), cùng với các hệ thống thời gian thực dựa trên x86, là một môi trường để mô phỏng và thử nghiệm các mô hình Simulink và Stateflow trong thời gian thực trên hệ thống vật lý. Một sản phẩm khác của MathWorks  cũng hỗ trợ các mục tiêu được ghi nhớ cụ thể. Khi được sử dụng với các sản phẩm chung khác, Simulink và Stateflow có thể tự động tạo ra VHDL và Verilog tổng hợp.

Simulink VerificationSimulink Validation cho phép xác minh và xác nhận có hệ thống các mô hình thông qua kiểm tra kiểu mô hình, truy xuất các yêu cầu và phân tích phạm vi mô hình. Simulink Design Verifier sử dụng các phương thức chính thức để xác định các lỗi thiết kế như tràn số nguyên, chia cho số không và logic chết, và tạo ra các kịch bản trường hợp thử nghiệm để kiểm tra mô hình trong môi trường Simulink.

SimEvents được sử dụng để thêm một thư viện các khối xây dựng đồ họa để lập mô hình hệ thống xếp hàng vào môi trường Simulink và thêm một công cụ mô phỏng dựa trên sự kiện vào công cụ mô phỏng dựa trên thời gian trong Simulink.

Do đó trong Simulink bất kỳ loại mô phỏng nào cũng có thể được thực hiện và mô hình có thể được mô phỏng tại bất kỳ điểm nào trong môi trường này.

Có thể truy cập các loại khối khác nhau bằng trình duyệt thư viện Simulink. Và do đó, lợi ích có thể được lấy ra từ môi trường này một cách hiệu quả.

Lịch sử phát hành:

MATLAB Version

Tên phát hành Simulink version Năm

Ghi chú

1.0 1984
2 1986
3 1987
3.5 1990 Chạy trên MS-DOS nhưng yêu cầu ít nhất một bộ xử lý 386. Phiên bản 3.5m yêu cầu bộ đồng xử lý toán học.
4 1992 Đổi tên từ Simulab thành SIMULINK [15]
4.2c R7 1994 Chạy trên Windows 3.1. Yêu cầu một bộ đồng xử lý toán học.
5.0 R8 1996
5.1 R9 1997
5.1.1 R9.1
5.2 R10 1998
5.2.1 R10.1
5.3 R11 1999
5.3.1 R11.1
6.0 R12 2000
6.1 R12.1 2001
6.5 R13 Simulink 5.0.2 2002
6.5.1 R13SP1 Simulink 5.1 2003
6.5.2 R13SP2 Simulink 5.2
7 R14 Simulink 6.0 2004
7.0.1 R14SP1 Simulink 6.1
7.0.4 R14SP2 Simulink 6.2 2005
7.1 R14SP3 Simulink 6.3
7.2 R2006a Simulink 6.4 2006
7.3 R2006b Simulink 6.5
7.4 R2007a Simulink 6.6 2007
7.5 R2007b Simulink 7.0 Lần phát hành cuối cùng cho Windows 2000 và PowerPC Mac.
7.6 R2008a Simulink 7.1 2008
7.7 R2008b Simulink 7.2
7.8 R2009a Simulink 7.3 2009 Phiên bản đầu tiên dành cho Windows 7 32 bit và 64 bit..
7.9 R2009b Simulink 7.4 Bản phát hành đầu tiên cho Intel 64-bit Mac, và cuối cùng cho Solaris SPARC.
7.10 R2010a Simulink 7.5 2010 Lần phát hành cuối cùng cho Intel 32-bit Mac.
7.11 R2010b Simulink 7.6
7.12 R2011a Simulink 7.7 2011
7.13 R2011b Simulink 7.8
7.14 R2012a Simulink 7.9 2012
8 R2012b Simulink 8.0
8.1 R2013a Simulink 8.1 2013
8.2 R2013b Simulink 8.2
8.3 R2014a Simulink 8.3 2014
8.4 R2014b Simulink 8.4
8.5 R2015a Simulink 8.5 2015
8.6 R2015b Simulink 8.6 Phiên bản cuối cùng hỗ trợ Windows 32 bit
9.0 R2016a Simulink 8.7 2016
9.1 R2016b Simulink 8.8
9.2 R2017a Simulink 8.9 2017
9.3 R2017b Simulink 9.0
9.4 R2018a Simulink 9.1 2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *