Ở môi trường phác thảo, chúng ta có thể vừa tạo một đối tượng xong rồi đặt kích thước ngay tại lúc đó. Hoặc cũng có thể phác thảo xong hết biên dạng 2D của chi tiết rồi mới đặt các kích thước và quan hệ hình học cho chúng.

Với việc ghi kích thước chúng ta có những lựa chọn như sau.

Lệnh Smart Dimension: dùng để đặt kích thước cho tất cả các đối tượng mà chúng ta chọn vào, lệnh này có ưu điểm là sử dụng rất nhanh và với chỉ một thao tác đơn giản, chúng ta đã có thể đặt gần toàn bộ kích thước cho Sketch

Lệnh Horizontal Dimension: chỉ dùng để dặt kich thước cho các đối tượng nằm ngang

Lệnh Vertical Dimension: chỉ dùng để đặt kích thước cho các đối tượn thẳng đứng.

Để đặt kích thước cho đối tượng nào đó, chúng ta chỉ cần nhấp chọn lệnh tương ứng và chọn vào đối tượng, nhập thông số kích thước và nhấp chọn OK.

Để thay đổi kích thước một đối tượng nào đó, chúng ta nhấp đúp vào đường kích thước của đối tượng đó, sau đó nhập vào thông số theo ý muốn và nhấp chọn OK.