– Áp đặt một chương trình gia công từ Catalog vào một chi tiết cần gia công.

1. Chọn Open Catalog ICon . Sử dụng cửa sổ trình duyệt để mở Catalog đã tạo trước đó.

2. Click đúp vào tên của Catalog Component Family đã tạo.

3. Click đúp vào tiến trình gia công để áp đặt chương trình gia công có trong Catalog Component Family. Một hộp thoại xuất hiện cho phép áp đặt chương trình gia công. 2 kiểu nhập có thể được định nghĩa:

Geometry to Machine

Insertion level in a Program.

h19 h20 h21