– Machine Rotation là tạo sự quay của bàn máy. Lệnh này sẽ Insert Machine Rotation trong chương trình. Có thể Add Machine Rotations cục bộ Locally hoặc tạo ra tất cả Machine Rotation thích hợp một cách tự động trong chương trình Generate.

Add a Machine Rotation Locally

1. Trong cây phả hệ, chọn đối tượng chương trình muốn add Machine Rotation,sau đó chọn Machine Rotation ICon .Hộp thoại hiện ra:

h25

2. Chọn hướng quay: Theo chiều kim đồng hồ (Clockwise); Ngược chiều kim đồng hồ (Counter-Clockwise); Shortest.

3. Nhập giá trị góc quay. Bàn máy được quay bởi góc này quanh trục  (A, B, C). Trục này được định nghĩa bởi máy tham khảo bởi Part Operation.Kiểu quay được thiết lập bởi kiểu tuyệt đối Absolute.

4. Chọn Syntax Tab Page .

5. Click OK để chấp nhận việc tạo Machine Rotate trong chương trình.

– Để tạo Generate Machine Rotations Automatically. Right Click vào đối tượng Manufacturing Program trong cây phả hệ và chọn Generate Machine Rotations trong Menu ngữ cảnh. Chương trình này được cập nhật với tất cả Machine Rotations cần thiết.

– Để xoá Delete Machine Rotations that were automatically Generated. Right Click vào Manufacturing Program trong cây phả hệ và chọn Delete Generated Machine Rotations từ Menu ngữ cảnh. Tất cả Machine Rotations tự động tạo ra sẽ được xoá bỏ khỏi chương trình.