1. Sử dụng Manual Mode:

– Chọn một Tool được Rename trong list sau đó nhập tên mới vào vùng To .

– Nếu cần, thay đổi dụng cụ tham khảo khác với cùng cách trên.

– Click OK để Update tất cả các dụng cụ.

  1. Sử dụng Tool Replacement Catalog. Thay thế dụng cụ cắt trong một chu trình thành dụng cụ cắt khác.