3.1.2.Manufacturing Program :

– Mục này nằm trong Part Operation. Dùng để quản lý các chương trình gia công và nó chứa các chương trình gia công. Có tác dụng tạo, chèn chương trình gia công, xếp thứ tự sử dụng Copy/Paste hoặc Drag/Drop hoặc xoá các chương trình gia công, điều chỉnh 1 chương trình gia công.

– Sau khi tạo song Part Operation sẽ tiếp tục tạo tiếp Manufacturing Program để có thể tạo các chương trình gia công trong nó ứng với máy và các thông số kỹ thuật đã tạo trong Part Operation.

– Click nút Manufacturing Program sau đó Pick vào Part Operation đã tạo sẵn trong cây phả hệ để tạo tài liệu Manufacturing Program trong nó.

– Hình sau minh hoạ sự tiếp nối được xắp xếp trên cây phả hệ.

– Có thể dùng chuột kéo thả hay Copy/Paste hoặc Cut/Paste để thay đổi thứ tự các chương trình gia công cũng như để nhân bản các chương trình gia công. Click đúp để có thể điều chỉnh các chương trình gia công…vvv hoặc xoá bỏ nó.

h17