đào tạo Solidworks Motion hồ chí minh

Th7
28

Khóa học mô phỏng động học với Solidworks Motion

Khóa học mô phỏng động học với Solidworks giúp bạn thiết lập liện kết và mô phòng chuyển động giữa các cấu kiện, cách  chuyển động, điểm cố định và các liên kết cho đối tượng như liên kết chuyển động dạng thanh răng bánh răng, chuyển động ăn khớp giữa bánh răng, chuyển động giữa […]

By tranyen | Phổ thông . Solidworks
DETAIL