5.3.1 Tạo mặt cắt                   

Nhấp chọn vào lệnh Section View

Sau đó nhấp chọn vào hai điểm để tạo đường cắt

Kéo sang  một bên bất kỳ chúng ta sẽ có được mặt cắt như sau:

Cùng lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Section View, ở đây chúng ta có thể đổi hướng cắt, thay đổi tên mặt cắt và nhiều tùy chọn khác.

Nhấp chọn OK, chúng ta sẽ có một mặt cắt như hình sau:

5.3.2 Tạo hình trích.

Nhấp chọn vào lệnh Detail View

Sau đó tạo một đường tròn xác định vùng trích

Kéo sang  một bên bất kỳ chúng ta sẽ có được mặt cắt như sau:

Cùng lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Detail View, ở đây chúng ta có thể đổi cách thể hiện vùng trích, thay đổi tên hình trích  và nhiều tùy chọn khác.

Nhấp chọn OK, chúng ta sẽ có một mặt cắt như hình sau: