377

Kích vào biểu tượng

Chọn điểm thứ nhất

Chọn điểm thứ 2 như hình vẽ

Bước 3 nhập bán kính bo vào

Dòng lệnh command: 375

376