Sử dụng hộp thoại General Edits để xác nhận cách  xử lý liên quan và các thông số khi sao chép các mục

381

  1. Xác nhận tùy chọn Copy dependencies Create copy of parameters

Copy dependencies – Nếu được chọn, các phần có liên quan được sao chép khi sao chép các chi tiết. Nếu bỏ chọn, chúng sẽ không được sao chép khi bạn sao chép các chi tiết.

Create copies of parameters – Nếu được lựa chọn, một bản sao của các thông số  được sao chép. Nếu chọn, các thông số hiện tại được sử dụng được sao chép. Lệhn chỉ có thể thực hiện khi Copy dependencies được chọn.

  1. Sử dụng Create solid transform features để xác nhận nếu transform features sẽ được tạo khi dùng Move, Mirror hay Rotate khi một hay  nhiều khối được chọn.
  • Nếu được chọn (mặc định), chuyển đổi các tính năng sẽ được tạo ra khi sử dụng Move, Mirror hoặc Rotate nếu một hay nhiều khối được chọn.

Nếu Copies không được tạo, các đặc tính chuyển đổi mới xuất hiện phía trên mục history, một mục lịch sử history được tạo nếu khối có tồn tại mục history

Nếu Copies được tạo, các khối ban đầu được giữ nguyên, khối mới trong mục lịch sử tạo history với các tính năng chuyển đổi phía trên cùng

  • Nếu không chọn chúng sẽ không được tạo.