Di chuyển con trỏ chuột lên thanh Drawing Tools, nhấp chọn vào lệnh Projected View để lấy các hình chiếu còn lại từ hình chiếu đúng.

Nhấp chọn vào hình chiếu đứng , kéo sang phải chúng ta sẽ có hình chiếu cạnh như sau

Làm tương tự và kéo xuống phía dưới chúng ta sẽ có hình chiếu bằng như sau:

TIếp tục, để có hình chiếu dưới góc nhìn Isometric, chúng ta vào thanh View Palette chọn vào kéo hình chiếu Isometric sang khổ giấy như sau