1. Trong In/Out tab page, định ra tài liệu sản xuất Manufacturing Document được tiến hành như sau:

Current Document(Program): Manufacturing Program.i   (  thuộc trong Part Operation.1 ) sẽ được lựa chọn bằng danh sách ở trong Box để sẽ được tính toán và xuất ra File NC tất cả các chu tình gia công trong chương trình đó. Còn các chu trình khác không được chọn thì sẽ không được xuất mã NC trong Files dữ liệu NC Code.

Part Operation Processing : Sẽ xuất dữ liệu của tất cả các chu trình gia công có trong tất cả các Program  có trong 1 Part Operation  để tạo mã NC Code. Nếu có nhiều Part Operation thì các Past Operation cũng sẽ được lựa chọn từ Box để tạo mã Part Operation lựa chọn.

  1. Chọn APT như là kiểu dữ liệu NCData Type muốn tạo ra.
  2. Định nghĩa nơi muốn dữ liệu NC Data được tạo ra sử dụng Output File.

Replace File: Tạo Files sẽ đè lên Files có tên sẵn có trong nơi xuất Files.

Split files by operation: Tạo ra số Files chữa dữ liệu NC Data theo số chu trình gia công Machining Operation có trong Document hoặc Part Operation. Như vậy mỗi chu trình gia công sẽ được xuất ra riêng thành một Files chứa dữ liệu chỉ của chu trình gia công đó. Trong một Document hoặc Part Operation có nap nhiêu chu trình gia công thì sẽ có bấy nhiêu Files dữ liệu được xuất ra.

– Tại một số fiên bản mới của CATIA có các lệnh tương tự như sau:

– For all selected Programs: Tạo một Files NC Data cho tất cả các chu trình gia công trong chương trình gia công Manufacturing Program.i  lựa chọn.

– By Program: Tạo Files NC Data cho chương trình gia công.

By Machining Operation: Tương tự như Split files by operation.

  1. Nếu cần, có thể chọn để viết tài liệu *.CATProcess sau khi tiến hành tạo Files NC Data bằng cách Click chọn kiểm Save Document và định ra nơi mà muốn save nó sử dụng nút Document.

– Có thể gắn Files NC Data sinh ra với tài liệu Manufacturing Program bởi lựa chọn Associate Document Checkbox. Files Output có thể được truy cập bởi Right Click vào Manufacturing Program và chọn Display NC File trong Menu ngữ cảnh.

– Có thể lựa chọn Lock Operations Checkbox để khoá tất cả các chu trình gia công sau khi tiến hành song tạo files NC Data, như vậy sẽ ngăn ngừa khả năng Toolpath bị mất trong trường hợp thiết kế bị thay đổi hoặc chu trình thay đổi, khi bị khoá tất cả thuộc tính của chu trình gia công sẽ là Read Only không thể thay đổi được.

  1. Trong Options Tab Page, định ra công cụ có thể được sử dụng để tiến hành chương trình sản xuất Manufacturing Program.

Circular: Phép nội suy cung tròn.

GOTO for tool change: Sẽ sinh cả mã di chuyển của dao khi trục chính lùi về điểm thay dao để thay dao.

  1. Click nút Execute để tạo Files NC Code.