3.2.1.Generate NC Output Interactively :

– Tạo ra Files NC Code từ chương trình Program trong kiểu tương tác. Để có kết quả tốt nhất, nên kiểm nghiệm chu trình gia công của chương trình Program bằng cách Replay hoặc Simulation. Thủ tục tạo ra mã NC sẽ tạo theo cùng một kiểu. Đầu tiên phải Save Document; Sau đó là Lock Operation.

  1. Chọn Manufacturing Program trong cây phả hệ Specification Tree, sau đó chọn Generate NC Code Interactively ICon . Hoặc cũng có thể Right Click và chọn nó trong Menu ngữ cảnh. Hộp thoại Generate NC Output Interactively xuất hiện.
  1. Phụ thuộc vào việc tạo mà NC Code mong muốn sẽ có các thủ tục khác nhau để lựa chọn:

– Tạo mã APT Source Code.

– Tạo mã Clfile Code.

– Tạo mã NC Code.

– Tạo một Files CGR.

  1. Click nút Output Files và chọn thư mục muốn tạo Files và định tên Files.
  2. Click nút Execute để tạo dữ liệu NC data.