Trình tự thiết kế giày hoàn chỉnh với ShoeMaker

Trình tự thiết kế giày hoàn chỉnh với ShoeMaker
Đánh giá!

Sử dụng thanh công cụ ShoeMaker để chuyển qua chương trình thiết kế.

Chọn một trong các nút lệnh thiết kế sau trong thanh cọng cụ Main toolbar, để hiển thị thanh công cụ ở phía trái trên màn hình:

406   Last

407Style line

408Piece

409Stitch

410   Pipe

413Punch

412Accessories

411Lace

Ngoài ra, các nút sau đây cũng hiển thị một thanh công cụ tương ứng:

414   Import

415Sole

416Manufacture

417Export

Dùng menu ShoeMaker menus để:

Bổ sung các hoạt động cho thanh công cụ.

Hiệu chỉnh các thiết lập mặc định.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.