6 bước trong NC Programming Sequence

Machinery-Part-Programming-NX-CAM_tcm1023-193053
– Tạo Manufacturing Setup – Tạo một khối lắp ghép gia công và thêm các dữ liệu liên quan đến loại chi tiết đó.
– Thiết lập các đối tượng Parent Group – Giảm việc chọn các đối tượng tác động nhiều lần và chọn lựa nhanh các đối tượng theo thứ bậc, đồng thời khi chỉnh sửa thì sẽ thay đổi từ trên xuống.
– Tạo gia công – Cho phép nhập các thông số cụ thể và các phương pháp gia công trong việc tạo ra đường chạy dao.
– Phân loại việc tạo đường chạy dao – Giảm thiểu các lỗi có thể xảy ra khi chạy dao.
– Xuất chương trình của đường chạy dao – xuất theo các chương trình và loại máy đang dùng.
– Tạo Shop Documentation – giảm nhẹ công việc thiết lập và tạo chương trình cho các công việc riêng rẽ.