Gia công không cắt được gọi là non cutting move hay none cutting parametter, gia công không cắt là đường chuyển giao giữa các lớp cắt hay các chu trình gia công, và dĩ nhiên khi càng tối ưu thì thời gian cắt sẽ tiết kiệm hơn và không ảnh hưởng gì đển dao hay máy vì đó là chuyển động chạy không.

Vậy cần tối ưu các thông số gia công không cắt unigraphics nx nào?

Ví dụ như đang gia công và đã có đường chạy dao cho hốc như bên dưới.

gia cong khong cat nx

Vào mục Non cutting move để hiệu chỉnh các thông số.

Chiều cao tại vùng đi dao ngoài phần Open Area bạn chọn nhỏ lại từ 3 chuyển về 1 hoặc nhỏ hơn nữa để dao gần mặt gia công.

 

 

 

04-10-2014 7-11-42 CH

 

Phần lùi dao thì chọn dạng cung và chiều cao là 0. Tính theo  mm, bỏ phần %.

04-10-2014 7-12-13 CH

Cuối cùng là phần chuyển tiếp, chọn Direct để dao đi thẳng từ vùng gia công này qua vùng gia công khác với khoảng cách ngắn nhất.

04-10-2014 7-12-40 CH

Generate lại đường chạy dao và xem kết quả, nhất là tại các vị trí vào và ra dao.

04-10-2014 7-13-17 CH 04-10-2014 7-13-50 CH