• Accessibility on VNC Machining:

– Nhập vào mô phỏng một máy CNC để gia công.

  1. chọn Tools > Options từ Menu Bar. Chọn Compatibility Catefory trên cây ở bên trái hộp thoại Options. Vào Tab Delmia D5 và trong Root Libraries tạo đường dẫn tới Deneb Devide Files như sau:

…\Startup\Manufacturing\Samples\NCMachinesToollib.

– Click OK để đóng hộp thoại.

  1. Mở một bản vẽ và sau đó chọn NC Manufacturing > Prismatic Machining từ Start Menu.
  2. Click đúp vào Part Operation trên cây phả hệ Specification Tree . Chọn kiểu máy CNC muốn sử dụng.
  3. Right Click ResourcesList . Menu ngữ cảnh hiện ra và chọn Resource Context để nhập máy CNC. Trong hộp thoại hiện ra, chọn Files of Types: (*.dev) Deneb Devices để mở máy CNC.