Stock: Use Floor Same As Side: Lượng dư để
lại cho đáy và tường là như nhau.

28-08-2014 11-43-14 SA
-Part Side Stock: Giá trị lượng dư để lại cho đáy và thành. Nhập giá trị 1 vào ô này.
Nếu bạn muốn thêm các giá trị khác tới các mặt đáy (hoặc các mặt phẳng nằm ngang), có thể bỏ
dấu kiểm ở dòng Use Floor Same As Side

28-08-2014 11-43-26 SA

Bỏ tick chọn dòng Use Floor.. và nhập giá trị mới vào ô
Part Floor Stock.
-Tolearance: giá trị dung sai mà dao sẽ phạm vào chi tiết khi gia công: Gồm Intol và Outtol Tab

28-08-2014 11-43-37 SA