Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ
Command   : Rectangle ,….  364

 

365 Vẽ hình chữ nhật khi biết 2 đỉnh đối diện của nó

Thao tác lệnh

Kích điểm thứ nhất

Kích điểm thứ 2

366

367 vẽ hình chử nhật khi biết tâm và 1 đỉnh của nó

thao tác lệnh kích vào biểu tượng

kích chuột điểm thứ nhất

(tâm hình chữ nhật )

Kích điểm thứ 2

(góc hình chữ nhật )

368

369  Vẽ hình chữ nhật qua 3 điểm

Thao tác lệnh.

Kích vào biểu tượng370

Chọn điểm thứ nhất

Chọn điểm thứ 2

Chọn điểm thứ 3

371

372  Tạo ra những hình chữ nhật d ọc theo mặt phẳng .

thao tác lệnh kích vào biểu tượng 373

kích chọn điểm thứ nhất

kích chọn điểm thứ 2

kích chọn điểm thứ 3

374