Thanh lệnh ellipse khi thiết kế rhino

Thanh lệnh ellipse khi thiết kế rhino
Đánh giá!

Nhập lệnh từ dòng nhắcKích chuột vào thanh công cụ
Command :  ellipse,…. 331

332Dùng để vẽ ellip từ tâm

Thao tác lệnh :

Kích chuột vào biểu tượng :333

chọn điểm tâm : điểm số 1

chọn điểm thứ 2  như hình vẽ điểm thứ 2 nằm trên Ellipse

kích chọn điểm thứ 3 như hình.

334

335Dùng để vẽ ellip biết đường kính 2 trục.

Thao tác lệnh :

Kích chuột vào biểu tượng336

Trình tự 1,2,3 như hình vẽ

337

338Vẽ ellip : biết 2 tiêu cự và một điểm thuộc Ellipse

chọn lệnh như hình vẽ

chọn tiêu cự 1,2 như hình vẽ

chọn điểm 3 là điểm bất kỳ thuộc ellipse

339

340vẽ ellip vuông góc với đường cong cho trước .

kích chuột vào biểu tượng341

chọn điểm thứ nhất trên đường cong làm tâm ellipse (điểm số 1)

chọn điểm thứ 2 và thứ 3 nằm trên ellipse

khoảng cách từ 1 đến 2 và từ 1 đến 3 là các bán trục ellipse

hoặc nhập khoảng  cách trực tiếp vào dòng lệnh

342 343

 344Ellip nội tiếp tứ giác.

Thao tác như hình vẽ

Kích chuột vào biểu tượng

chọn điểm 1 và 2 như hình vẽ

345

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.