Tạo file format ( load font, load chuẩn ISO, tạo kiểu chữ mặc định ), xong qua bên Drawing để xuất bản vẽ và dùng file format này.

pro-engieer-image

Để một lần và mãi mãi bạn làm theo cách sau:
C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\F000\text
– Theo đường dẫn trên, mở file iso.dtl bằng notepad. Sửa lại default_font Times New Roman (font chữ bạn yêu thích).
 Cũng theo đường dẫn trên mở file config.pro, thêm đoạn này vào:
pro_font_dir C:\WINDOWS\Fonts
drawing_setup_file C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\F000\text\iso.dtl

Sửa xong nhớ save lại.
Bạn load font, chuẩn iso…rồi sau đó bị mất là do chỉ có hiệu lực trong một phiên làm việc lúc đó (một lần tắt mở phần mềm là một phiên làm việc)