Insert A Machining Axis or Origin :

– Lệnh này dùng để tạo một hệ trục toạ độ gia công và gốc toạ độ gia công trong chương trình. Nó là hệ toạ độ dùng để tính toán đường dụng cụ Toolpath.

– Ví dụ: Các toạ độ xuất ra được tính toán trong hệ toạ độ gia công AXS1 với gốc toạ độ Origin (0,0,0) là:

h26 h27 h28

4. Chọn 1 trong các trục (trục Z chẳng hạn) trong ICon động để định nghĩa hướng của trục đó. Một hộp thoại hiện ra:

h29

– Có thể định nghĩa trục Z bằng tay Manual (chọn 1 đường thẳng hoặc 1 cạnh nào đó, hoặc chọn 2 điểm trong màn hình để định nghĩa hướng), hoặc có thể nhập véctơ của trục Z để định hướng trục Z bằng cách nhập vào các trục X, Y, Z các giá trị (). Hoặc có thể quay trục Z (Angles) quanh 1 trục nào đó. Thường người ta định nghĩa trục Z trước do mặt XY luôn vuông góc với trục Z.

– Click OK để xác nhận hướng.

6. Lặp lại với các trục khác hoặc các mặt phẳng XZ, YZ.

7. Có thể Click Origin Checkbook nếu muốn chỉ định một Origin.

– Cho kiểu máy nào đó nó có thể được sử dụng để định nghĩa một Origin Number  và Group . Kết quả sẽ như sau:

h30