Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Vẽ cơ khí_Bài 38 : Tiêu chuẩn và ký hiệu ổ lăn

    1. Tiêu chuẩn ký hiệu ổ lăn: – Ký hiệu quốc tế do ISO qui định để định danh một ổ lăn theo qui tắc sau đây: Ký hiệu ổ lăn, huy hiệu, tên của nhà sản xuất thường được khắc sâu trên mặt đầu vòng ngoài hoặc khắc trên nắp che nếu ổ bít […]