Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Lập trình tiện mastercam X6

    Hướng dẫn các quy trình gia công cho phần tiện mastercam x6, các công đoạn cần thiết để lập trình tiện mastercam x6, do phần tiện cũng ít phức tạp nên phần 2D và 3D tập trung vào một. Những nội dung mà bạn sẽ học sẽ là các chu trình gia tiện 2D, 3D […]