Xác nhận tùy chọn dùng hộp thoại Help

380

Floating HTML Help-nếu mở, help được hiển thị trong một cửa sổ nổi riêng biệt. Nếu tắt, help được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt trong Shoemaker.

Always show help on top – (chị khi Floating HTML Help mở). Nếu mở, cửa sổ nổi được hiển thị ở phía trước của cửa ShoeMaler. Nếu tắt, cửa sổ nổi có thể được ẩn phía sau cửa sổ Shoemaker.

Display help – Nếu mở, phần chú giải help được hiển thị khi bạn di chuyển con trỏ qua các mục trên giao diện người dùng.

Automatic check for updates on the internet

Check for updates once a month – Nếu mở, phần kỉiểm tra updates.delcam.com hàng thàng. Ngày kiểm tra các bản cập nhật sẽ được dựa trên ngày của bản cài đặt của việc phát hành ShoeMaker.

Khi ngày có liên quan được tìm kiếm

Bạn nhận được một thông báo rằng trang web của Delcam sẽ được truy cập để tìm kiếm thông tin cập nhật.

Một phần kiểm tra được thực hiện trên quyền lợi của bạn để cập nhật, dựa trên thông tin bảo mật hệ thống.

Danh sách các bản cập nhật mà bạn có quyền được hiển thị. Chỉ các bản cập nhật đã được ban hành kể từ phiên bản hiện tại của bạn có sẵn cho bạn.

Nếu muốn, bạn để tùy chọn này không được kiểm soát và làm một kiểm tra hướng dẫn cho các bản cập nhật bằng cách chọn Check for Updates on the internet từ menu Help.

Check for updates on start up – Nếu mở, phần kiểm tra được thực hiện trên trang web của Delcam để cập nhật có sẵn mỗi khi bạn dùng sản phẩm.

Restore Messages – Tùy chọn này sẽ cho phép các tin nhắn được hiển thị mà trước đây đã được tắt bằng cách nhấp vào Do not show this message again trong hộp thoại