1. Có thể thay đổi số của dụng cụ cắt.
  2. Click nút More>> để mở rộng hộp thoại.
  3. Có 2 cách nhập các thông số hình học của dao.

C1: Click đúp vào thông số đó trên ICon và nhập thông số cần thiết.

C2: Click vào trang Geometry Tab Pages và nhập vào các ô các giá trị cần thiết.

  1. Click Technology Tab và nhập giá trị mong muốn cho các thông số công nghệ của mối lắp.
  2. Click OK để xác nhận.