Một trong các điểm mạnh của Cimatron là kiểu hybrid các lệnh được hiểu cho cả surface lẩn solid, surface hở sau khi được stich thì được hiểu là solid. Bạn không stich được thật ra là do bạn chưa khai báo COPY layer mặt trên và mặt dưới ra làm 2 lần. Cái này xảy ra do ví dụ bề mặt của bạn bị rách, hở…bản không Cut được…nhưng bạn vẩn làm khuôn được. Cái solid của bạn bị hở…hệ thống chưa hiểu là solid thì bạn không thể dùng các lệnh boolean cắt, trừ..giao như remove extrude được.

stick parting cimatron

Việc này tưởng chừng đơn giản tuy nhiên là vấn đề hóc búa nhất là dân làm khuôn gặp phải. Vì điều kiện đầu tiên mà người làm khuôn phải làm là…SỬA CHỬA DƯ LIỆU BỀ MẶT CỦA MÌNH VÀ NỐI NÓ LẠI THÀNH SOLID..nếu bề mặt bị hở, rách, chồng lên nhau…khi này không thể dùng các lệnh cut, tạo các tấm khuôn được