Lệnh Spline trên phần mềm jdpaint

Lệnh Spline trên phần mềm jdpaint
Đánh giá!

 73

Lệnh này có 3 tùy chọn chính đi kèm là Closed để tạo đường kín, khi vẽ xong nó tự động nối lại điểm đầu.

74 75

Sau khi nhấn OK ta sẽ được đường kín.

76

Tùy chọn endpt Tangent dùng để cho các đường nối tiếp tuyến với đường trước đó tại điểm cuối.

Convert to Bezier để chuyển sang đường bezier cho mượt.

77 80 79 78

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.