278

279single points :1 tùy chọn ta vẽ được 1 điểm

280Multiple points : 1 tùy chọn ta vẽ được nhiều điểm liên tiếp.

 

281282 

Dride curve length :chuột trái(chia đoạn dây thành các đoạn)

Dride curve by number of segments : chuột phải (chia đều đoạn dây thành các đoạn bằng nhau ).