283

Nhập lệnh từ dòng nhắc Kích chuột vào thanh công cụ
Command :    lines

284

vẽ đường thẳng tự do theo phương bất kỳ : kích chọn điểm đầu và điểm cuối.

(số 1 và số 2 ,như hình vẽ )

285

+ Lưu ý với tùy chọn của thanh :

286

Angled : nghiêng 1 góc bao nhiêu độ

Vd : tạo phương ngang 1 góc 60 độ

 Command : L

Chọn angled : a

Start of base line : chọn điểm đầu.

End of base line : chọn điểm cuối.

Enter sau mỗi bước.

….

Tương ứng ta có thêm các tùy chọn Tangent : tiếp tuyến….

 287

+ vẽ đường thẳng tiếp tuyến với đường tròn :

Command : Lines

Start of  line : Tangent

Start of  line : kích chuột .(điểm 1 )

Start of  line : chọn điểm cuối .(số 2)

288 290 289

lưu ý : chọn chế độ trong thanh Osnap cho phù hợp

Với 2 tùy chọn chuột trái và chuột phải:

Dùng để vẽ các đoạn thẳng liên tiếp nhau.

  1. polyline (chuột trái ) : các đoạn đường thẳng sau khi vẽ được nối liền nhau.
  2.  Line segments (chuột phải ) :các đoạn đường thẳng được vẽ bởi lệnh này sẽ không nối liền nhau ,nếu muốn nối liền chúng lại ta chọn tất cả dùng lệnh Join nối chúng lại với nhau.

291

292  : vẽ 1 đường thẳng có tính chất đối xứng

Điểm đầu là trung điểm đường thẳng.

293