311   Lệnh dùng để vẽ đường Hyperbola 

Kích chuột vào biểu tượng lệnh trên hình

Trên trục hyperbola ta chọn 1 điểm làm đáy Hyperbola

Kích theo hình vẽ điểm 2 và 3 theo tùy chọn của hình vẽ yêu cầu

312

  313Lệnh này dùng để vẽ loxo có biên dạng không đồng nhất

 

 

Thao tác lệnh như hình vẽ

Kích chuột vào biểu tượng lệnh như hình vẽ

Lần lượt chọn các điểm như hình vẽ

Vị trí các điểm phụ thuộc vào hình vẽ được yêu cầu.

314'