Lập trình phay catia_Thêm chỉ dẫn Post-Processor

Lập trình phay catia_Thêm chỉ dẫn Post-Processor
Đánh giá!

j1 j2 j3

4. Chọn Word Major mong muốn. Nếu cú pháp được định nghĩa cho Major Word này trong bảng chúng cũng cho phép được lựa chọn. Sự lựa chọn đựơc hiển thị trong vùng lựa chọn hiện hành. Nếu cú pháp lựa chọn chứa đựng các thông số  (ví dụ &RVAL), sẽ được nhắc để hoàn thành cú pháp với giá trị số. Click Apply để thêm cú pháp lựa chọn cho PP Instruction.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.