MX7

File thực hành:

https://www.dropbox.com/s/8vxwxcmoypkpe9c/File%20thuc%20hanh.rar

Bạn đang có trong tay tài liệu chất lượng nhất về lập trình gia công phay 2D, mastercam với tài liệu này bạn có thể làm chủ hoàn toàn về gia công phay 2D trên mastercam. Chỉ cần thực hành là bạn sẽ nắm phần mềm nhanh hơn, bạn cũng đừng bận tâm về phần thiết kế 3d trên mastercam vì ít ai sử dụng mastercam để thiết kế mà sử dụng các file thiết kế ở phần mềm khác và gia công phay 2d mastercam x7.

Tài liệu gia công phay 2D mastercam x7 là tài liệu cập nhật mới nhất cho phần mềm mastercam, và tài liệu này được viết dựa trên kinh nghiệm thực tế và hoàn toàn khác với các tài liệu x6 tại trung tâm.

Ban sẽ học được các nguyên công chi tiết cho từng sản phẩm.

Các thông số gia công theo kinh nghiệm giảng dạy và làm việc nhiều năm của người viết.

Số trang 200 trang A4

Xem giá bán và thông tin chi tiết

Mục lục các chi tiết gia công trong tài liệu.

                                                                                                 Trang

   Bài 1:  Gia Công Chi Tiết Mẫu Tấm Lắp Máy.                             2

Bài 2: Gia Công Chi Tiết Khuôn Bas Thép.                                 26

Bài 3: Gia Công Chi Tiết Khối Lắp.                                             56

Bài 4: Gia Công Chi Tiết Mẫu Hoa Văn.                                      72

Bài 5: Gia Công Chi Tiết Càng Gạt CNC.                                    105

Bài 6: Gia Công Chi Tiết mẫu Vuông.                                          131

Bài 7: Gia Công Chi Tiết Lượn Cong.                                          153

Bài 8: Gia Công Chi Tiết Hình Dáng.                                           177

MX1-tile

Nội dung mẫu từ trang 57 đến trang 72. 
HÌnh ảnh nếu không xem được:
sach mastercam 2d-p01-tile

Dạng pdf.