h22 h23 h24

6. Click OK để tạo Tool Change trong trương trình. Dụng cụ được Add lên cây phả hệ.

– Click Replay để hiển thị dụng cụ cắt vừa tạo hoặc vừa điều chỉnh tại điểm thay dụng cụ cắt.

Generate tool changes automatically:

1. Right Click vào Manufacturing Program trong cây phả hệ và chọn Generate Tool Changes từ Menu ngữ cảnh. Chương trình sẽ Updated với tất cả các dụng cụ cắt được tạo ra.

2. Để Delete Tool Changes được tự động tạo ra. Right Click vào Manufacturing Program trong cây phả hệ và chọn Delete Generated Tool Changes từ Menu ngữ cảnh. Tất cả dụng cụ cắt được tự động tạo ra được xoá bỏ từ chương trình.