Nhấp chọn vào View Palatte.

Lúc này xuất hiện khung View Palette như sau:

Nhấp chọn vào Browser và tìm đường dẫn đến file cần tạo bản vẽ chi tiết, lúc này sẽ được các hình chiếu  như sau:

Muốn lấy hình chiếu nào thì ta nhấp chọn , giữ chuột vào kéo sang bên khổ giấy để xác định vị trí. Lúc này xuất hiện hộp thoại Projected View cho phép chúng ta thiết lập các tùy chỉnh cho hình chiếu này.

Nhấp chọn OK để xác nhận. Lúc này trên màn hình đồ họa sẽ có hình chiếu đứng của chi tiết như sau: