Để tạo các hình chiếu cho chi tiết, đầu tiên chúng ta đưa chi tiết này vào môi trường Drawing như bước trên, tạo hình chiếu đúng như sau.

Trên thanh công cụ, nhấp chọn vào lệnh Projected  để từ hình chiếu đứng, chúng ta có thể tạo các hình chiếu còn lại của bản vẽ.

Nhấp chọn vào hình chiếu đúng rồi kéo sang các hướng cần tạo hình chiếu như sau.