Khóa học catia_Chu trình gia công Isoparametric

Khóa học catia_Chu trình gia công Isoparametric
Đánh giá!

f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12f13

4. Thiết lập các thông số công nghệ gia công:

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.