Circular Pattern

Lệnh này được dùng để sao chép đối tượng hàng loạt theo một hoặc hai phương.

Nhấp chọn vào lệnh Rectangular Pattern  trên thanh công cụ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Circular Pattern.

Tùy chọn Features được mặc định sử dụng, nhấp chọn vào Features cần sao chép trên màn hình đồ họa, sau đó chọn vào trục để làm trục xoay.

Lúc này qua trở về hộp thoại  Circular Pattern, thiết lập các thông số trong hộp thoại như hình sau.

Trong phần Placement:

  • Thiết lập số lượng chi tiết sao chép.
  • Thiết lập góc xoay.

Nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại, lúc này chi tiết sẽ có dạng như hình sau.