Để hiệu chỉnh cách đi dao tại các phần góc bạn vào tab Corners trong hộp thoại thông số cắt để hiệu chỉnh.

28-08-2014 11-46-40 SA

 

Path Shape in Corners: Hình dạng đường chạy dao, chọn All Passes trong ô Smoothing, mục
đích là để êm dao hơn khi dịch chuyển step over.

28-08-2014 11-49-48 SA

 

Feed adjustment on arcs: Hiệu chỉnh bù dao khi cắt vòng cung
+Min compensation factor: hệ số bù dao nhỏ nhất
+Max compensation factor: hệ số bù dao lớn nhất
Để mặc định là None.
.Feed slowdown in Corners: bước tiến dao chậm lại khi dao ăn vào góc. Để mặc định là None.