1.4.1 Thanh công cụ điêu khắc.

Dùng cho các thao tác và chuyển đổi qua lại giữa vẽ, điêu khắc, hình nổi, gia công,..

9

1.4.2Thanh công cụ view

Dùng can thiệp và quản lý nhanh khi xem đối tượng.

10

1.4.3 Thanh hiển thị

Dùng để ẩn hiện các đối tượng

11

1.4.4 Thanh vẽ

Dùng để vẽ các hinh học 2D

 

12

1.4.5 Thanh công cụ hiệu chỉnh

Hiệu chỉnh các hình học 2D như cắt, nối dài, bo vát góc,…

13

1.4.6 Thanh công cụ transform

Di chuyển và thay đổi nhanh cho đối tượng

 16 

1.4.7 Thanh công cụ chung

( comman toolbar)

14

1.4.8 Thanh công cụ đo.

15