– Khi vẽ trên ProE để tỷ lệ chiều dài a trên Drawing là 1:1 (milimeter) –> export sang DWG đo chiều dài a đó trên CAD là a/25,4 (tức chiều dài đó đã chuyển sang đơn vị inch)
– Mặc dù đơn vị trên cả hai phần mềm đều đã đặt là milimeter nhưng đôi khi  vẫn xảy ra điều này.

Tại môi trường Drawing các bạn làm như thế này nhé, theo từng bước

don vi proe

Sau đó nó hiện lên 2 lựa chọn các bạn chọn vào”Detail Options/change nó sẽ hiện lên như sau

chuyen creo