Solidworks giúp người dung tọ bản vẽ trực tiếp trên 3D hoặc dạng khối. tù khối này, người dùng có thể lắp ráp nó trực tiếp trên máy trạm kiểm tra các chức năng của. Tạo bản vẽ thì khá dễ dang chỉ cần bấm thả khối trên khối vẽ.

1

Part

Chi tiết được tạo bởi bản phác thảo.

2

Bản phác thảo là nền tảng để xác định chi tiết, dạng và tính năng.

3

trước khi tạo bản thảo, bạn phải chọn mặt phẳng hoặc mặt đặt bản thảo.

44.2 4.3

Sau khi chọn mặt phẳng hoặc mặt của bản thảo, phác thảo trên nó.

5

Khi tạo xong bản thảo, them tính năng . Chọn Feature>Extruded Cut

6

Chọn Through All và nhấn OK.

77.1 7.2

 

Assembly

Cụm chi tiết là cách các chi iteets làm việc với nhau thành 1 cụm, kiểm tra tính năng của nó. Tất cả các chi tiết đầu tiên được đưa vào cụm chi tiết bởi công cụ Insert Component.

8

Khi tất cả chi tiết được them vào vùng làm việc, Mate là lệnh xác định cách các chi tiết liên kết với nhau

9.1 9.2

Hãy phối khối này và pin với nhau, bấm Mate và chọn pin face and hole face, OK

10 10.2 10.3

Drawing

Bản vẽ được sử dụng cho chi iteets bằng cách them kích thước vào nó. Để tạo 1 bản vẽ, đầu tiên bạn cần chọn khối vẽ.

1111.2

Khi nhập khối, click view palette và them hình vẽ.

13

Chọn chi tiết bạn muốn vẽ.

Kéo thả hình chi tiết trên khối vẽ và them kích thước

1415