Đôi lúc với các hốc đơn giản, bạn không cần phải vẽ cả hình khối 3d, việc này khá mất thời gian, do đó bạn chỉ cần vẽ biên dạng 2D cần gia công và chọn thông số  cho nó.

Vẫn chọn chu trình gia công hốc Cavity Milling, và thiết lập dao trước.

Chọn hình học gia công là các đường biên dạng, bằng cách kéo chọn hết chúng.

05-10-2014 8-46-17 SA 05-10-2014 8-46-52 SA 05-10-2014 8-47-06 SA 05-10-2014 8-47-21 SA

Còn với hốc nghiêng thì bạn có thể vào lại part geomery và chọn góc nghiêng cho các đường là 25.

05-10-2014 8-47-44 SA 05-10-2014 8-48-00 SA