Gia công catia_Quản lý chu trình gia công trong catalogue

Gia công catia_Quản lý chu trình gia công trong catalogue
Đánh giá!

– Thiết lập tiến trình gia công trong một Catalog.

Start > Infrastructure > Catalog Editor Workbench.

1. Để chứa một quá trình gia công như là một Catalog Component, chọn Catalog Editor Workbench từ Start Menu.

2. Click Add Family ICon  để tạo một họ đối tượng. Hộp thoại hiện ra.

3. Nhập tên cho Component Family. Click OK.

4. Click đúp vào tên của Component Family trong màn hình đồ hoạ.

5. Click Add Component ICon  để tạo một Catalog Component. Hộp thoại hiện ra.

6. Click Select External Feature, sau đó chọn Component Family trong màn hình của tài liệu chương trình gia công *.CATProcess.

h18

7. Click OK để tạo chương trình gia công của Catalog Component Family.

8. Click File > Save as để Save Catalog.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.