Xác định chiều dài, dơn vị góc và dugn sai mặc định cho model đang làm việc dùng hộp thoại Units and Tolerances

383

Standard – Đây là danh sách hiển thị các tiêu chuẩn dùng cho model đang làm việc. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách nhấn vào mũi tên và chọn một trong các tiêu chuẩn sau đây:

ANSI

BDC

BSI

DIN

ISO

JITS

USDD

Tất cả các model bao gồm các thông tin tiêu chuẩn. Hệ thống System Administrator thiết lập mặc định cho các chi tiết riêng biệt. Lệnh này quy định các tiêu chuẩn dùng cho model mới

Để thay đổi tiêu chuẩn bản vẽ cho tất cả các bản vẽ, xem Changing the drawing standard

Length – chọn đơn vị chiều dài cho model đang làm việc. Các tùy chọn là:

mm (millimetres)

inches

thousandths (0.001 inches).

Angle – Chọn đơn vị góc cho model mớil. Các tùy chọn là:

degrees

minutes

seconds

radians

Volume – Chọn đơn vị khối lượng cho model mới. Các tùy chọn là:

centilitres

litres

mm3

cm3

m3

gallons (UK)

gallons (US, liquid)

gallons (US, dry)

ounces (UK, liquid)

ounces (US, liquid)

cubic inch

General tolerance – Chọn dung sai mặc định ứng với  tất cả các công trình xây dựng mà không có dung sai cụ thể.

Drawing tolerance – Điều này cho phép bạn thay đổi dung sai được sử dụng để vẽ các đối tượng. Khi bạn vẽ một đối tượng dung sai này  cho phép bạn thay đổi đường vẽ một cách bằng phẳng và đẹp mắt.

384

Drawing tolerance = 0.1

Drawing tolerance = 10

Trim Region Editing Tolerances

Angular tolerance – dung sai này được dùng khi bề mặt bị cắt bớt

Surface Discontinuity Tolerances

Angular tolerance – Dung sai này dùng để chia nếu một bề mặt có chứa bất kỳ chỗ đứt đoạn nào .Dung sai này được so sánh với  góc giữa 2 tiêu chuẩn tại một điềm trên bề mặt. .

385

Nếu góc lớn hơn dung sai góc, sau đó bề mặt liên tục tại điểm đó.

Show difference between user and model options – Nếu được chọn:

–       Lựa chọn áp dụng cho tất cả các mô hình được trình bày bằng chữ in nghiêng.

–       Lựa chọn áp dụng cho mô hình hiện tại chỉ được thể hiện trong phông chữ tiêu chuẩn.

Nếu bỏ chọn, tất cả các tùy chọn được hiển thị trong font chữ tiêu chuẩn giúp dễ đọc hơn.