4.3.1 Lệnh   Linear Component Pattern

Lệnh này có chức năng sao chép hàng loạt một chi tiết theo đường thẳng, cách  thức hoạt động tương tự bên môi trường Part

Ngoài ra trong nhóm lệnh này còn có lệnh Circular Component Pattern, Mirror Components,..v..v.. các lệnh này cũng có cách thức hoạt động tương tự bên môi trường Part.

4.3.2 Lệnh Move Component

Lệnh này có chức năng di chuyển một đối tượng trong môi trường Assembly theo phương bất kỳ nào đó với khoảng cách được xác định.

Ngoài ra trong nhóm lệnh này còn có lệnh Rotate Component: lệnh này cũng có cách thức hoạt động tương tự lệnh Move Component.

4.3.3 Nhóm lệnh Assembly Features:

Trong đây có các lệnh : Hole Series, Hole Wizard, Simple Hole, Extruded Cut, Revolved Cut, Fillet, Chamfer, Weld Bead.

Các lệnh này có các thức hoạt động và ứng dụng tương tự bên môi trường Part.