3.1.1.Part Operation :

– Tạo một phần chu trình gia công trong tiến trình sản xuất. Khi mở một NC Manufacturing Workbench trên một tài liệu CATPart hoặc CATProduct, tài liệu gia công sẽ khởi động mới một phần chu trình gia công mặc định.

– Khi muốn tạo một Part Operation mới, hoặc khởi tạo NC từ Start và muốn nhập chi tiết mới vào gia công ta sẽ sử dụng lệnh tạo Part Operation mới.

1. Click nút Part Operation ICon . Một Part Operation mới được mở ra trong Manufacturing Process và một đối tượng Part Operation được thêm vào Tree. Để truy cập các thông số của Part Operation, ta Click đúp vào đối tượng Part Operation trên cây phả hệ hoặc sử dụng Menu ngữ cảnh. Hộp thoại Part Operation được mở ra.

h12 h13 h14 h15

2. Nếu cần, nhập tên mới của Part Operation vào hộp Name và nhập Comment cho Part Operation.

3. Click vào Machine ICon trên hộp thoại để thiết lập một máy công cụ cho Part Operation. Hộp thoại Machine Editor xuất hiện.

h16

Safety Plane: Chọn mặt phẳng Plane để làm mặt phẳng an toàn chung cho Part Operation.

8. Chọn Position Tab để định ra điểm tham khảo trên Part Operation như điểm thay đổi dao Tool Change Point, điểm cài đặt tâm Table Center Setup, điểm gốc Home Point.

9. Chọn Option Tab để định ra kiểu NC Output sinh ra cho chu trình Profile Contour là mũi dao tiêu chuẩn Standard Tool Tip hay Cutter Profile.

10. Click OK để tạo Part Operation.