Một trong những nhược điểm của Cimatron là không phân biệt được đâu là Flute khi mô phỏng tránh va chạm và không tính được clear length tối thiểu.

Không tính được Flute => gia công 2,5 X rất dở .
chieudaidao
Còn tính clear length thì bạn phải tự tính thôi – thường cái này bạn vẽ holder vào cho mô phỏng xem va chạm thì điều chỉnh thôi.

Catia thì có chức năng tính chiều dài cắt tối thiểu này rất hay.  Công ty này cứ so sánh mãi Cimatron với Camtool. Làm khuôn mà dùng Cimatron thì chạy tốt lắm , thử xem cái chạy tinh của nó…rất tuyệt vời.