1

1. Click New (File>New) , click Part , OK .

2. Click Option (Tools>Option…) , chọn Document Properties tab. Chọn Units , dưới Unit System chọn IPS (inch, pound, second) OK.        10

3. Chọn Top Plane , từ menu phía trái bên dưới, chọn Normal To.2

 

3

4. Click Sketch trong Command Manager, click Circle . Bạn sẽ thấy biểu tượng phác thảo ở góc phải bên trên cuất hiện thể hiện rằng bạn đang ở chế độ phác thảo. .

5. Bấm Origin như điểm bắt đầu, kéo qua phía bên phải4 . Nhấn ESC.

 

6. xác dịnh phác thảo với kích thước. Click Smart Dimension , và bắt đầu tạo kích thước, nhấn vào mép hình tròn và thiết lập 0.50in5 . Nhấn ESC.

7. thay dổi hiển thị thành Isometric view.

67

8. nhập lõi, Click Insert>Curve>Helix/Spiral .

9. Nhấn phím F để phóng to, thiết lập Parameters Constant Pitch , Pitch 0.10 trong Revolutions

48 , Start angle 0.0deg và9 .

10. Click Right Plane , click Normal To .

11 12

11. Click Sketch , click Circle . phác thaaor hình tròn tại điểm đầu tiên, sau đó click Smart dimension, thiết lập đường kính là 0.05in .

13

12. Click exit sketch14. Click Features and activate features và kíc hoạt menu tính năng. Click Swept Boss/Base15 và thiết lập Profile to Sketch2 bằng cách click vaaof phác thảo hình tròn

1617

và thiết lập Path 18bằng cách nhấn  helix path 21and .

13. thay đổi hiển thị thành Isometric view.

19

14. nhấn phím F để phóng to hình.

20