Cách tạo chìa khóa lục giác:

1

2

 

 

1. Click New. Click Part, OK.

2. Click Front Plane và click Sketch.

3

3. Click Line, phác thảo hình chữ L.

4

4. Click Smart Dimension,  và tạo kích thước phác thảo là 2.5″1″.

5

5. Click Sketch Fillet7,  thêm 0.3″ fillet tại góc L.

6

6. Exit sketch8, click Top Plane9 và click Sketch.

 

7. Click Sketch2 và click Normal To.

10

8. Click Polygon11     16  ,  phác thảo hình đa giác tại gốc.

12

 

9. Click Smart Dimension,  và tạo đường kính là 0.15″.

111

10. Exit sketch13, click Isometric view.

14

 

15

11. Click Features>Swept Boss/Base,

Đối với tiết diện, click Sketch2 và đối với đường dẫn, click Sketch1 và OK.

17

18Hoàn tất.